.Net

สร้างเว็บด้วย MVC และการใช้ theme ของ Bootstrap

คลิปแสดงตัวอย่างการสร้างเว็บด้วย MVC แล้วทำการแก้ไขเมนู เพิ่มหน้าเพจ สุดท้าย เป็นการดาว์นโหลด theme ของ Boothstrap มาเพื่อปรับแต่งหน้าเว็บให้ดูสวยงาม (Date:2019-05-06, Group:.Net , View: 1,394

แนะนำ Visual Studio communitiy 2019 และติดตั้ง

คลิปนี้ จะแนะนำของฟรี และดีเว่อร์ อย่างโปรแกรมชุดสำหรับนักพัฒนาของค่ายไมโครซอฟท์ ซึ่งมีดีอะไรบ้าง ผมจะได้นำเสนอในคลิปต่อไปจากนี้ (Date:2019-05-06, Group:.Net , View: 1,998

เริ่มต้นพัฒนาเว็บ ASP.NET ด้วย C# (Dotnet core)

คลิปการสร้างเว็บด้วย dotnet core พร้อมกับการทดสอบเว็บ (Date:2019-05-04, Group:.Net , View: 1,352

เขียนโปรแกรมคำนวณ BMI ด้วยภาษา C#

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า BMI จากส่วนสูงและน้ำหนัก เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C# (Date:2019-04-23, Group:.Net , View: 2,505

เริ่มต้นเขียน C# ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

คลิปสอนการติดตั้ง extension สำหรับการเขียน C# บนโปรแกรม Visual studio code พร้อมการติดตั้ง Dotnet core เพื่อใช้งานเป็น compiler ในการพัฒนาโปรแกรม C# มีตัวอย่างการเขียนโปรแกรม การ debug และ run โปรแกรม รวมทั้งการสร้าง Class และการเรียกใช้ Class (Date:2019-04-22, Group:.Net , View: 1,241

Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8

เริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมบน windows 8 ด้วยชุดโปรแกรม MS VS express 2012 for windows 8 ซึ่งสามารถหาดาว์นโหลดได้ฟรี โดยทำการติดตั้งบน windows 8 (Date:2014-01-06, Group:.Net , View: 2,348

การเพิ่ม , แสดงตัวเลขบน Textbox

แสดงการสร้างช่อง Textbox ให้รับค่าตัวเลขและแสดงออกมา ในลักษณะของตัวเลขที่มีเครื่องหมาย , (ลูกน้ำ) เพื่อให้ดูตัวเลขได้ง่ายขึ้น (Date:2013-12-31, Group:.Net , View: 2,319

ตัวอย่างการสร้างคลาสเพื่อคำนวณพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม

อธิบายวิธีการสร้างคลาส การสร้าง propertyและ method ให้กับคลาส แสดงการสืบทอดเป็น 3คลาส หลังจากนั้นจะทดสอบ และเรียกใช้คลาสทั้งหมด ผ่าน windows Form (Date:2013-12-29, Group:.Net , View: 2,419

เรียนรู้ .Net framework และEvent-Driven

อธิบายเรื่อง .net framework และ Mono Project พอสังเขป และแสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบ event-driven บน vb.net ด้วยการใช้ Button และ Progress Bar (Date:2013-12-27, Group:.Net , View: 2,356

เริ่มต้น DotNet ด้วยการติดตั้ง VS.net Express

เริ่มต้นศึกษา .Net ด้วยของฟรีของ ไมโครซอฟท์ อย่าง VS.net Express 2010 ซึ่งจะแสดงวิธีการดาว์นโหลด ติดตั้ง และสร้างโปรเจคเริ่มต้น (Date:2013-12-25, Group:.Net , View: 2,200