โค้ด C/C++ กับการรับค่าตัวเลข และข้อความ ผ่านคีย์บอร์ด