ย้ายข้อมูลและโปรแกรมจากเครื่อง macbook เก่า ไปสู่เครื่องใหม่ด้วย Migration Assistant